اجرای برنامه شب‌های فرهنگی توسط شهرداری شیراز در زنجان