اجرای 337 مورد پایش زیست‌محیطی از ابتدای سال جاری در بهارستان