افتتاح 122 طرح مخابراتی طی هفته ارتباطات در استان اردبیل