انشا درباره ی درد و دل یک موش آزمایشگاهی ب صورت طنز