ایران ایتالیا در زمینه ساخت واحدهای درمانی سیار تفاهم نامه امضا د