بمب گذاری روز شنبه کرج

بارش برف در ارتفاعات کرج -چالوسترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین و تهران -کرج ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۱۷ ترافيك تهران-کرج و قزوین- کرج نیمه سنگین افزایش زمان سفر در محور کرج-چالوس به ۲۵۰ دقیقه رسید ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۹ ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج-تهران، کرج قزوین، کرج-چالوس و تهران-پاکدشت ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۱۷ ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای کرج- قزوین و کرج- چالوس ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۱۳:۱۵ ترافیک سنگین در محور تهران- کرج و کرج- قزوین ترافیک نیمه سنگین در محورهای هراز، کرج- چالوس ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بارش برف در ارتفاعات کرج -چالوسترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین و تهران -کرج ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۱۷ ترافيك تهران-کرج و قزوین- کرج نیمه سنگین افزایش زمان سفر در محور کرج-چالوس به ۲۵۰ دقیقه رسید ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۹ ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج-تهران، کرج قزوین، کرج-چالوس و تهران-پاکدشت ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل

بشنوید: وضعیت ترافیکی راه‌ها تا ساعت ۱۷ ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای کرج- قزوین و کرج- چالوس ۴۴ نظر

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، برابر گزارش های دریافتی در استان های زنجان (اکثر محورها)، اردبیل (محورهای مشکین شهر و گرمی - بیله سوار)، گیلان (محورهای پونل