تصمیم درباره پروژه گازی ایران به تمدید تحریم های لغو شده آمریکا بست دارد