جشن جالب شالیکاران ژاپنی با ساخت مجسمه با کاه تصاویر آکا