شرایط اذك مجوز دافتر خدمات الترونیك ساتا (نیروهای مسلح)