مدبر صندلی گذاری آزادی در کمتر از 80 روز انجام شد رضایت دولت خستگی را از تن ما خارج کرد