مذاکرات صلح دولت افغانستان حزب اسلامی حکمتیار به نتیجه خواهد رسید