نامگذاری محل وقوع حمله تروریستی داعش در کابل به نام میدان شهدا