نسیم مرعشی در کتابفروشی چتر رمان خود را امضا می‌کند