پنج رقم از این اعداد را با جمع کنید به عدد 30 برسید