چرا کیسه های نایلونی تهیه شده ازموادبازیافتی ضخیم اند