۸۴۱۸۳۴۵۵۴۲۸۳ سرشماری۹۵

آمار عجیب در سرشماری۹۵ تعداد مردان متاهل از زنان پیشی گرفت! ۴۴ نظر

سلامت نیوز: ۶۰ سال پس از انجام نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران، فزونی گرفتن تعداد مردان دارای همسر از زنان متاهل در سرشماری ۹۵ تعجب کارشناسان را سبب شده است.به

آمار عجیب در سرشماری۹۵ تعداد مردان متاهل از زنان پیشی گرفت! ۴۴ نظر

سلامت نیوز: ۶۰ سال پس از انجام نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران، فزونی گرفتن تعداد مردان دارای همسر از زنان متاهل در سرشماری ۹۵ تعجب کارشناسان را سبب شده است.به