آثار سوء قسم دروغ !!!!۱۲۱۲ نظر

آثار سوء قسم دروغ !!!!

آثار سوء قسم دروغ !!!!

امام صادق(ع) در روایاتی می فرمایند

که قسم دروغ صاحبش را فقیر می سازد و اثر سوء و نکبت آن تا چهل روز به او می رسد.

و نیز می فرماید سوگند دروغی که سبب دخول در آتش می شود، آن است که مردی به دروغ قسم یاد کند تا حق مسلمانی را ضایع  و مالش را حبس نماید.

و نیز فرمود هر گاه بنده، خدای را بر دروغ خود شاهد و گواه قرار دهد و بگوید خدا می داند که راست می گویم و مطلب این طور است که گفتم در حالی که دروغ می گوید، خداوند می فرماید آیا جز من نیافتی کسی را که بر او دروغ ببندی.

و فرمود هر گاه کسی خدای را بر دروغ خود گواه گیرد و بگوید خدا می داند که راست می گویم عرش الهی برای عظمت حق به لرزه می آید.

منبع گناه کبیره،ص318.

∎​