نقد و بررسی دیدگاه های ویتگنشتاین و بریث ویت درباره زبان دین۱۲۱۲ نظر

نقد و بررسی دیدگاه های ویتگنشتاین و بریث ویت درباره زبان دین

نقد و بررسی دیدگاه های ویتگنشتاین و بریث ویت درباره زبان دین

چکیده
هدف نقد دیدگاه های غیرشناختاری ویتگنشتاین و بریث ویت از اهداف این تحقیق است که می تواند کارکردهای زبان دین را در عرصه های مختلف زندگی انسان نشان دهد. روش تبیین و توصیف تحلیلی دیدگاه های این دو متفکر مورد نظر است. یافته ها ویتگنشتاین و بریث ویت دارای نظریات مهمی در خصوص کارکردها و زبان هستند، زیرا آنها با نگاه پدیداری و غیرمعرفت بخش به گزاره های دینی کارکردهای خاصی را برای آنها در نظر می گیرند. ویتگنشتاین به کارکردهای زبان دین در زندگی دینداران و تفکیک ساحت های دینی از علمی، و بریث ویت با تحویل گزاره های دینی به گزاره های اخلاقی برای آنها کارکردهای خاصی را تعریف می کنند. نتیجه گیری تقریبا هر دو متفکرمورد نظر در محورهایی چون ایمان گرایی، عدم امکان ارزیابی عقلانی باورهای دینی، رد برتری یک دین بر دین دیگر و عدم کاشفیت از واقع آموزه های دینی اتفاق نظر دارند. چنین رویکردهایی منجر به تلقی ناقص و بعضا سوء تعبیر از آموزه های دینی و تفسیر نسبی گرایانه و انسان محورانه از کارکردهای زبان دین می شود . 

نویسنده
قدرت اله قربانی

مجله مطالعات تحول در علوم انسانی - سال سوم، شماره 4، بهار و تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

∎​