90 ديدار با همسايه ديوار به ديوار و رفيق قديمي۱۲۱۲ نظر

90 ديدار با همسايه ديوار به ديوار و رفيق قديمي

90 ديدار با همسايه ديوار به ديوار و رفيق قديمي

 

غلامرضا واشقاني

يادش به خير ، با کلي ذوق و شوق همراه  خانواده به کرج مي‌رفتيم تا با محمود  و مهدي و ... فوتبال بازي کنيم،  در دولت آباد روبروي زمين هاي کشاورزي.  چون دبير موفق اين روزهاي واليبال همسايه ديوار به ديوار يکي از نزديکان من بود. از همان روزها سوداي بزرگي در سر داشت و مي‌خواست به همه آرزوهايش جامه عمل بپوشاند. محمود قصه ما رفت و رفت و رفت تا امروز با تکيه بر سابقه درخشان و توانايي‌هايش بر صندلي دبيرکلي موفق‌ترين فدراسيون حال حاضر ورزش ايران تکيه بزند. او نه تنها در ورزش موفق بود بلکه در تحصيل و مسائل اقتصادي نيز سرآمد خيلي ها در ورزش ايران است. او اين روزها در مقطع دکترا،  مديريت مي‌خواند و در آينده نه چندان دور مدرک دکتراي خود را هم مي‌گيرد تا همگان او را با لقب دکتر صدا بزنيم.

اين دوست صميمي به روزنامه 90 آمد تا پس از سال ها با اوگپي زده باشيم. يادي کرديم از دوران نوجواني و فوتبال بازي کردن ها و اينکه او چگونه به محمود افشاردوست امروز تبديل شد.  رفاقت هاي قديمي حال و هواي خود را دارد و خوشحالم پس از سالها دوباره با رفيق قديمي ساعت ها گپ زدم و اميدوارم که راه او هموارتر از گذشته باشد و همچنان با واليبال بدرخشد.