صادرات کشمش به صد کشور۱۲۱۲ نظر

صادرات کشمش به صد کشور

صادرات کشمش به صد کشور

کشمش یکی از محصولات کشاورزی است که از فرآورده‌های مهم انگور به شمار می رود و قسمتی از صادرات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. در سال‌های اخیر بعد از پسته و فرش رتبه سوم در صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است. از ۲۰۰ هزار تن تولید کشمش در کشور ، ۱۳۰ هزار تن که ارزش صادرات دارد به صد کشور دنیا صادر می شود.