شب چهارم چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر۱۲۱۲ نظر

شب چهارم چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)  از اصفهان، شب چهارم، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان، میزبان اقشار مختلف مردم اصفهان بود.
این نمایشگاه تا روز دوشنبه 22 خرداد از ساعت 17 الی 23 برای بازدید علاقمندان دایر است. 

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر


شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر
 

شب چهارم ، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان به روایت تصویر