انتصاب دو ذیحساب و مدیر امور مالی دستگاههای اجرایی۱۲۱۲ نظر

انتصاب دو ذیحساب و مدیر امور مالی دستگاههای اجرایی

انتصاب دو ذیحساب و مدیر امور مالی دستگاههای اجرایی

طی احکام جداگانه ای از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور مهدی ابراهیم بای سلامی، حسین زراعتی به ترتیب به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شدند.

به گزارش ایلنا؛ در متن احکامی که از سوی سیدرحمت اله‌اکرمی صادر شده،آمده است به موجب این حکم به این سمت منصوب می‌شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض‌اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل کنید.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت‌های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست،خواهانم.