معمای شماره 58 معمای زوج و فرد۱۲۱۲ نظر

معمای شماره 58 معمای زوج و فرد

معمای شماره 58 معمای زوج و فرد

سیناپرس هوش خود را با معماهای سیناپرس بسنجید

سوال پاسخ‌ های این دو سوال به ترتیب کدامند؟

  • به چند طریق می ‌توان در ۱۶ مثلث شکل بالا اعداد ۰ یا ۱ را نوشت، به طوری که مجموع اعداد موجود در مثلث‌های مجاور هر مثلث، فرد شود؟

  • به چند طریق می‌ توان در ۱۶ مثلث شکل بالا اعداد ۰ یا ۱ را نوشت، به طوری که مجموع اعداد موجود در مثلث‌های مجاور هر مثلث، زوج شود؟

الف) ۱و ۱۶
ب) ۱۶ و ۱
پ) ۱۶ و ۱۶
ت) ۰ و ۱۶
ث) ۰ و ۱۲۸

جواب معما جمعه ساعت 19 منتشر خواهد شد.

شما می توانید هر شب معماهای سیناپرس را در کانال تلگرام سیناپرس دنبال کنید .