جشن تولد عابدزاده در متل قو۱۲۱۲ نظر

جشن تولد عابدزاده در متل قو

جشن تولد عابدزاده در متل قو

جشن تولد عابدزاده در متل قوکاپ/ مراسم پنجاهمين سال تولد کاپيتان اسبق تيم ملي برگزار شد.
عصر امروز مراسم جشن تولد احمدرضا عابدزاده در حضور خانواده وي و حميد استيلي و رضا نورمحمدي در متل قو برگزار شد.

منبع کاپ