تصویب آیین نامه اجرایی حضور نمایندگان بخش کشاورزی در هیأت نمایندگان استانی و ملی۱۲۱۲ نظر

تصویب آیین نامه اجرایی حضور نمایندگان بخش کشاورزی در هیأت نمایندگان استانی و ملی

تصویب آیین نامه اجرایی حضور نمایندگان بخش کشاورزی در هیأت نمایندگان استانی و ملی

به گزاش خبرنگار قضایی فارس، تولید در ایران یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان بوده و هست و تلاش برای تولید کالاهای دارای ارزش افزوده و جایگزین کردن آن به جای فروش نفت خام به عنوان سرمایه ملی همواره بر زبان مسئولان جاری بوده است.

بسیاری از کارشناسان عرصه اقتصاد و تولید ضعف مدیریت را مهم‌ترین علت ضعف تولید در کشور می‌دانند و برخی نیز فقدان قوانین مناسب را علت این موضوع می‌دانستند چرا که توجه به تولید منجر به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود و فشار بر مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها قدری از این رهگذر جبران خواهد شد.

در همین ارتباط قانونی به نام «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مشتمل بر 65 ماده و 35 تبصره در اردیبهشت‌1394 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.

در ماده 53 این قانون آمده است به‌منظور تحقق تبصره بند(الف) ماده(1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد(12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

به دنبال تصویب این قانون آیین نامه‌ای توسط هیأت وزیران تصویب شد که متن کامل آن به قرار زیر است

تصویب ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺎﺩﻩ (53)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ـ ﻭﺯﺍﺭﺕﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ- ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ

ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ 6/3/1394 ﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮک ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﺍﯾﺮﺍﻥ (ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ) ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ (53) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ـ ﻣﺼﻮﺏ 1394ـ  ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩ

ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺎﺩﻩ(53) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ

ﻣﺎﺩﻩ١ـ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥﺍﺗﺎﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 ﺍﻟﻒ ـ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ، ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ.

 ﺏ ـ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏﻭﺯﯾﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی.

ﺝ ـ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎی ﺍﺗﺎﻕﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ، ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی.

 ﻣﺎﺩﻩ٢ـ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥﺍﺗﺎﻕ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﺻﻨﻌﺖ، ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺍﻭﻁﻠﺐﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻁﻠﺒﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺍﺳﺤﺎﻕﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮی

انتهای پیام/